สรรพากรออกคู่มือยื่นภาษี สำหรับร้านค้ารับเงิน “คนละครึ่ง”

สรรพากร ออกคู่มือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ไม่ให้กังวลใจในเรื่องภาษี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสรรพากรได้ออกคู่มือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อไม่ให้กังวลใจในเรื่องภาษี

โดยการรับเงินของผู้ประกอบการ ร้านค้าคนละครึ่ง จะได้รับเงินจากการขายสินค้า อาหาร เครื่องดื่มและบริการ ซึ่งส่วนที่ 1 เป็นเงินส่วนที่ลูกค้าชำระผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” และส่วนที่ 2 เป็นเงินที่สนับสนุนจากภาครัฐ (สิทธิคนละครึ่ง) หลังจากประชาชนใช้สิทธิคนละครึ่ง

โดยการยื่นแบบของผู้ประกอบการ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จะคำนวณ ส่วนที่ 1 รวมกับส่วนที่ 2 และรวมกับรายได้อื่นๆ เช่น เงินเดือน ค่านายหน้า ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ย/เงินปันผล ค่าเช่า วิชาชีพอิสระ การรับเหมา หรือเงินสดที่ได้รับจากการขายสินค้าและบริการ แบ่งเป็น

– ภาษีครึ่งปี นำรายได้จากค่าเช่า, วิชาชีพอิสระ, การรับเหมา หรือการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.ของปีภาษี (เงินได้ตาม มาตรา 40 (5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร) โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. ของปีภาษีเงินได้ หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 8 ต.ค.ของทุกปี

– ภาษีสิ้นปี นำรายได้จากเงินเดือน, ค่านายหน้า, ค่าลิขสิทธิ์, ดอกเบี้ย/เงินปันผล, ค่าเช่า, วิชาชีพอิสระ,การรับเหมา, หรือการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. ของทุกปี (เงินได้ตาม มาตรา 40 (1)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. ของปีภาษีเงินได้ หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 8 เม.ย.ของทุกปี

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่เป็นผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท/ปีภาษี หรือวันที่มีรายได้ถึง 1.8 ล้านบาท มีหน้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ หรือภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท/ปีภาษี

หรือกรณีผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ก่อนแล้ว ให้นำยอดขายในแต่ละเดือนภาษีมายื่นรายการตามแบบ ภ.พ.30 เวลายื่นแบบ ภ.พ.30 พร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) โดยเป็นรายเดือนของภาษีทุกเดือน คือภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

สรรพากร ออกคู่มือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ไม่ให้กังวลใจในเรื่องภาษี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสรรพากรได้ออกคู่มือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อไม่ให้กังวลใจในเรื่องภาษี โดยการรับเงินของผู้ประกอบการ ร้านค้าคนละครึ่ง จะได้รับเงินจากการขายสินค้า อาหาร เครื่องดื่มและบริการ ซึ่งส่วนที่ 1 เป็นเงินส่วนที่ลูกค้าชำระผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” และส่วนที่ 2 เป็นเงินที่สนับสนุนจากภาครัฐ (สิทธิคนละครึ่ง) หลังจากประชาชนใช้สิทธิคนละครึ่ง โดยการยื่นแบบของผู้ประกอบการ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จะคำนวณ ส่วนที่ 1 รวมกับส่วนที่ 2 และรวมกับรายได้อื่นๆ เช่น เงินเดือน ค่านายหน้า ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ย/เงินปันผล ค่าเช่า วิชาชีพอิสระ การรับเหมา หรือเงินสดที่ได้รับจากการขายสินค้าและบริการ แบ่งเป็น – ภาษีครึ่งปี นำรายได้จากค่าเช่า, วิชาชีพอิสระ, การรับเหมา หรือการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.ของปีภาษี (เงินได้ตาม มาตรา…